Kompletterande villkor

Utöver de allmäna villkoren har Hagströms Safari AB kompletterande villkor enligt nedan.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift erläggs senast 7 dagar efter mottagen bekräftelse på beställningen. Slutbetalning ska vara Hagströms Safari AB tillhanda senast 40 dagar före avresan. Du kan betala din resa via bankgiro 5713-9818. Färdhandlingar skickas till resenären ca 1 månad före avresan vid erlagd slutbetalning. Hagströms Safari ansvarar inte för resenärer, som erlagt slutbetalning till sin resebyrå utan att erhålla resehandlingarna.

Avbeställning av resa

Expeditionskostnader för avbokning är:

  • Mer än 31 dagar före avresan: 5% av resans pris eller minst 1500:-/person.
  • 30-15 dagar före avresan: 50% av resans pris.
  • Från och med 14 dagar före avresan är kostnaden 100% av resans pris.

I de fall flygbolag, hotell eller annan samarbetspartner har högre avbokningsavgifter tillämpas dessa. Det kan gälla flygbiljetter som måste skrivas ut vid bokning och ej är återbetalningsbara, specialarrangemang, vistelse under högsäsong med mera.

Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller innehållet i resan är att betrakta som avbokning och ny beställning.
Avbeställning av resa görs genom att kontakta Din resebyrå eller Hagströms Safari AB på telefon 0140-413 00 på vardagar 0900-1600 alternativt på journummer 070-60 14 593. Avbeställningen ska ske så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledningen har uppkommit. Flygbiljetter och färdhandlingar är personliga och kan ej överlåtas.

För att skydda dig mot kostnader, kan du teckna ett avbeställningsskydd som gäller vid sjukdom. Vi samarbetar med Gouda som erbjuder en avbeställningsförsäkring som vi kan hjälpa dig att boka eller som du bokar själv på internet. Detta ska ske senast i samband med att bokningen av din resa blir bindande, t.ex. i samband med att ni betalar er delbetalning. Avbokningen måste ske så snabbt som möjligt om sjukdom uppkommer och gäller endast för avbokning fram till avresan. Avbeställningsförsäkring gäller ej för sjukdom man vet om vid bokningstillfället och kräver t.ex. giltigt läkarintyg. För försäkringsvillkor hänvisar vi till Gouda. Resenär vars hälsotillstånd ej är gott måste konsultera läkare före avresan och deltager i resan på egen risk.

Länk för bokning av avbeställningsförsäkring

Resenärens ändring av reseavtalet

För varje ändring i reseavtalet, som företas av resenären, uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som Hagströms Safari AB åsamkas, dock lägst 200 kronor.

Flygresor

Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angiva dagarna för ut och hemresa. Biljetten är personlig och kan ej överlåtas. De flygbolag Hagströms Safari AB nyttjar, ansvarar gentemot passagerarna enligt de avtal och bestämmelser som finns angivna på flygbiljetten. Deltagande flygbolag påtar sig inget ansvar för någon handling, försummelse eller händelse, som inträffar då passageraren ej befinner sig ombord på planet. Researrangören är ensam ansvarig för utgivandet av reseinformation & prislista. Den förpliktigar ej till ansvar för de i katalog & prislista angivna flygbolagen eller andra flygbolag vilkas tjänster tas i anspråk under resan och är således ej utgiven å deras vägnar. Observera att det numera är mycket vanligt med ”code share”-flygningar. Detta innebär att ett annat flygbolag än det i biljetten angivna bolaget flyger sträckan på uppdrag av det andra bolaget eller i samarbete med ett annat flygbolag. Det är resenärens skyldighet att skaffa sig upplysning om vilket bolag som de facto trafikerar respektive flygning.

Bagage

För de flesta internationella flyglinjer i detta program gäller 20 kg frivikt + handbagage. På vissa inrikeslinjer gäller lägre frivikt. Hör med resebyrån. För övervikt debiteras gängse taxa. Endast en resväska och ett handbagage bör medtagas.

Delvis utnyttjande av arrangörens prestationer

Om resenären uteblir från angivna transporter eller underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse ej påräknas.

Reklamation

Felaktigheter ska alltid påtalas på plats till Hagströms Safari ABs samarbetspartner och i den mån det är möjligt till Hagströms Safari AB för eventuell åtgärd. Krav på prisavdrag ska framställas skriftligen till Hagströms Safari AB inom 2 veckor efter hemresa.

Resenärens kontroll

Resenären har själv skyldighet att kontrollera bekräftelse, flygbiljetter och färdhandlingar så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av inbokande personal av väsentlig betydelse för resenären ska vara skriftligt noterad i bekräftelse för att kunna åberopas.

Pass & Visum

Varje resenär skall inneha ett giltigt pass och ibland även visum.

Vaccinationer

Resenären är själv ansvarig för att kontrollera vaccinationer med läkare i god tid före avresan.

Reseförsäkring

Resenären är själv ansvarig för att han är ordentligt försäkrad under resan. Därför är det viktigt att teckna en fullgod reseförsäkring.

Förbehåll om ändringar av Hagströms Safari AB

Hagströms Safari AB förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar i uppgifter i prislista och broschyr. Ändringar kan ske avseende inkvarteringen på safarier och rundresor samt utflykter, och detta meddelas på bekräftelse och färdhandlingar. Ändringar avseende tidtabell för flygresor kan ske även efter detta, beroende på att Hagströms Safari AB använder reguljära flygbolag. Det åligger resenären att rekonfirmera sin returresa och genom det även kontrollera flygtider senast 72 timmar före returresan från Afrika.

Priser & prisändringar

Inträffar efter bokningen prishöjningar på en eller flera prestationer som enligt programbroschyren ingår i resan, är arrangören berättigad att företa därav föranledda justeringar av priset för resan om och i den mån dessa prisförändringar beror på nya och ändrade flygpriser, ändrade växelkurser, nya eller ökade skatter och allmänna avgifter, över vilka arrangören ej råder. Priserna kan komma att ändras, uppåt eller nedåt, beroende på eventuella prisförändringar enligt ovan.
Hagströms Safari AB har resegarantier och är ensamt ansvarig för utgivandet av denna prislista och webbplats.

Tryckfel

Vi reserveras oss för tryckfel i såväl prislista som broschyr.

Teknisk arrangör

Hagströms Safari AB
Hestravägen 10
573 95 Ydre

Tel: 0140-413 00, Fax: 0140-415 50
E-mail: info@hagstromssafari.se
Organisations nr 556686-1273